Boken nedan ”Å/F TOMTEN 160 år” är rik på information och som för något år sedan, många av oss, inte hade en aning om. Boken kostar 300: -, och även den kan beställas under Rubriken/Fliken ovan ”Kontakta oss”. Eventuellt porto tillkommer


Porto för 1-2 böcker 79:-. Ange dina leveransuppgifter under Meny "Kontakta oss".

Dela den här sidan

Tack alla för en fin och minnesvärd dag. Bara glada minnen!!

Båtturer med Å/F TOMTEN,

Säsong 2022 avslutad

Sommarens båtturer är nu avslutade. Givetvis planerar vi nu inför fortsatt turverksamhet kommande sommar.

Tack alla 🙂  som bidragit till att vår verksamhet runt Å/F Tomten kan fortsätta.

Många fina turer har det blivit denna sommar. Oftast fint väder även i år som tillsammans med av oss uppskattade medresenärer fått fina båtturer. 

Medlemskap i Å/F Tomtens Vänner, 2023.

Förnya ditt medlemskap för 2023 i föreningen "Å/F Tomtens Vänner".

Nya som gamla medlemmar är varmt välkomna

Årsavgiften för 2023 är 200:-/person.


Om medlemskap inte finns eller önskas, så är vi givetvis även mottaglig för ”Gåvor”.

Bank-Giro: 5074-5496, ”Swish”: 123 593 2322

Meddela: Namn, Bostadsort/Venjanort, e-post/telefon (önskvärt där sådan finns). Medlemavgift alt.Tomtegåva


Eftersom drift och underhållsarbete både kostsamt och arbetskrävande, så har vi stor nytta av medlemsavgifter, intäkter från bokinköp och diverse presentartiklar.


Styrelsen för Å/F Tomtens Vänner

Ett projekt som ännu är lite i sin linda är det s.k. ”Sandöprojektet”.

Sandön i Venjanssjön är en del av uppstarten för den svenska glasindustrin. Mycket troligt att Venjans Intresseföring blir engagerad i det hela.

Föreningen Å/F Tomtens Vänner tillsammans med ideella krafter, har under vintern 2021/2022 färdigställt den brygga som Å/F Tomten kan angöra till. Även har det ordnats med en grill plats och ett "dass". En del annat är på g.

Ett nytt verksamhetsår har startat upp. Vår verksamhet är i hög grad beroende av medlemmar och givetvis även deras medlemsavgifter.

Souvenirartiklar till försäljning

Souvenirartiklar till försäljning

Betalningsuppgifter finns "längre ned" på denna sida.

På väg ut ur båthuset. Tredje gången gillt i Venjanssjön År: 1878, 2005, 2020

På väg ut ur båthuset. Tredje gången gillt i Venjanssjön År: 1878, 2005, 2020
2020-07-18 Jungfrutur på öppet vatten. T.o.r. i höjd med Hjerpesbo. En stor dag för alla som bidragit med massor av arbete, tekniskt kunnande och inte minst att vi ekonomiskt, via sponsorer och olika bidrag, har kommit i hamn.

2020-07-18 Jungfrutur på öppet vatten. T.o.r. i höjd med Hjerpesbo. En stor dag för alla som bidragit med massor av arbete, tekniskt kunnande och inte minst att vi ekonomiskt, via sponsorer och olika bidrag, har kommit i hamn.

2020-07-09 Tomten på plats vid ny brygga. En stor dag för Å/F Tomtens Vänner samt bybor och många andra ångbåtsentusiaster.

2020-07-09 Tomten på plats vid ny brygga. En stor dag för Å/F Tomtens Vänner samt bybor och många andra ångbåtsentusiaster.

Hemfärd från Mälaröarnas Båtvarv AB, Onsdag 9 oktober 2019.

Hemfärd från Mälaröarnas Båtvarv AB, Onsdag 9 oktober 2019.

Se Tomtens återkomst till Venjan efter reparation 2,5 år på Mälaröarnas båtvarv:

Nybyggd (2019) Ångbåtsbrygga. Ca 250 bidragsgivare har fått sina namn infrästa i bryggans plank. Bryggan väntar på besök av Tomten.

Nybyggd (2019) Ångbåtsbrygga. Ca 250 bidragsgivare har fått sina namn infrästa i bryggans plank. Bryggan väntar på besök av Tomten.

Fantastisk reparation av Babbittslager och Axiallager, till propelleraxeln utfört av Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar på verkstad i Faringe. Många synergier finns mellan Ånglok och Ångbåtar

Fantastisk reparation av Babbittslager och Axiallager, till propelleraxeln utfört av Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar på verkstad i Faringe. Många synergier finns mellan Ånglok och Ångbåtar

Historik över Å/F Tomten 1862-2022


1862           Byggdes Fartyget Tomten vid Södra Varvet i Stockholm och sjösattes i Siljan


1878           Flyttades den till Venjanssjön, enligt uppgift dragen för handkraft.


1903           Ny panna och maskin från Hernösands Mekaniska Verkstad 8 ihk till 55 ihk.


1962           Upphör Tomten som ”Varpbåt” på Venjanssjön och ersätts 1964 av båten ”Näcken”. Tillverkad 1910 av Gefle Varv


1970           Upphörde flottning på Dalälven och därmed även på Venjanssjön.


1966           Såldes Tomten till två privatpersoner för att hamna i sjön Runn


1982           Tomten åter till Siljan. Återuppbyggnad med trad. styrhytt och helsvetsat däck.


2004           Föreningen Å/F Tomtens Vänner bildas 13 nov.


2005 juni    Tomten köps tillbaka av den dåvarande ägaren (privatperson) och transporteras    från Siljan till Venjanssjön.


2005-2009 Allehanda reparationer och iordningställande av båthus och bryggor.


2009           Sjösättning 23 maj


2009-2013 Fungerande turer på Venjanssjön. Samverkan med Sandöprojektet.

                    Bryggbygge på Sandön.


2013           Brand uppstår i båt och båthus. Båten totalförstörs liksom båthus. Juni


2013-2016 Med hjälp av försäkringspengar bidrag från företag, organisationer och privatpersoner börjar arbetet med att restaurera båthus och                      fartyg. Olika alternativ provades men man beslutade, av historiska skäl, att restaurera Tomten.

 

2017           Ett stort beslut togs när man beslutade att reparera fartyget. Efter beslutet har ett helt nytt båthus byggts upp. Den utbrunna båten                        har under våren fraktats för reparation till Mälaröarnas båtvarv på Färingsö. Ångmaskinen är i huvudsak återställd via                                             Torshällaverken.

 

2018           Under detta år uppstartades, lokalt, det stora jobbet med att restaurera båten.

                    Pannan omtubades. Inte speciellt enkelt arbete. Mycket lärdom och hjälp inhämtades från ångbåtsmänniskor runt om                                              Siljanstrakten och övriga Sverige.


2019           25 januari Transporterades panna och maskin till varvet på Färingsö

                   Ny ångbåtsbrygga byggs m.h.a. sponsrat virke/plank.

                   Namninskriptioner i bryggans plank säljs med stor ekonomisk framgång.

                   Den 10 okt hämtas Tomten på Varvet för att transporteras till Venjan och tillhörande båthus.

                   

2020          Ordf. Kennet Karlsson startar upp ett ambitiöst arbete med att varje veckoslut   fr.o.m. dec 2019 sätta fart på alla återstående           

                   aktiviteter.

                   Varje veckoslut fr.o.m. dec 2019 har varit vikt åt allehanda Tomte-aktiviteter. Rapportering över vad som utförts har redovisats via                         Facebook och ”Renovering Å/F Tomten”.


                   Rör och ventiler sattes på plats, likaså en fantastisk fin Styrhytt (sponsrad), har återskapats och satts på plats.

                   Montage av fönster i skrovsidor. Nytt rökrör till köksspis. Montage av roderstyrning. Inlyft ac barlast.

                   Oåndligt antal timmar nedlagt som idiellt arbete av styrelse och andra. Svårt att hitta de rätta orden för att beskriva all den                                       kompetens och arbetsvilja som på frivillig/idiell väg bidragit till att färdigställa båten till sjödugligt skick


                   Den 09 juli sjösattes Tomten för tredje gången i Venjanssjön. Inte helt utan problem men till bryggan, via egen maskin, kom den.                           Jungfrutur på ca 1 timme utfördes 18 juli.

                   Därefter har smärre mm-justeringar utförts. Mest handlade det om att få propelleraxel och maskin i rät linje.

                   
                   Ca 20 st. lyckade testturer har utförts


                   Utan sponsorer, ekonomiska bidrag av olika slag och mängder av ideellt arbete hade inte projektet kunnat genomförts. Många                               kollegor i ångbåtsbranschen har bidragit med goda "råd och dåd".


                   Båthus och brygga har försetts med belysning och eluttag. Vinsch i vinschhus har iordningställts och idrifttagits.


                   Ett bokprojekt har startats upp och som avser att beskriva båten under 160 år och livet runt båten. Utges inför år 2022                               

                   Ett bokprojekt har startats upp och som avser att beskriva båten under 160 år och livet runt båten. Utges inför år 2022


                   Förhoppningar och planer finns att ett samarbete med ett ”Sandöprojekt”, kan komma till stånd. ”Projekt” saknas för närvarande.                           Sandön torde bli ett intressant resmål för Tomten.


                   Föreningen har, 2020 ett medlemsantal på 140 personer.


2021          Ett stort antal turer utfördes under sommaren. Alla under mycket bra väderförhållanden


2022          Bryggan på Sandön har restaurerats för bättre angöring. Ön har även begåvats med torrtoa eldstad och tillhörande vedförråd. 

                   Utan sponsorer, ekonomiska bidrag av olika slag och mängder av ideellt arbete hade inte projektet kunnat genomförts.

                   Föreningen har idag ett medlemsantal på drygt 170 personer.

 

Vad vi kan se så är Å/F Tomten Sveriges (Nordens, Europas ??) äldsta propellerdrivna, vedeldade ångbåt.

Hittar en konkurrent i, Engebret Soot, Norge. Hon har dock inte mycket av originalskrov kvar. Många restaureringar har, genom åren, där utförts.

Tomtens Panna har fått nya tuber

Efter många vedermödor har vi begåvat Tomten med ny tub. De gamla härstammar från 1903 och hade gjort sitt. Bara att demontera de gamla var en bragd. Att sedan stoppa upp nya var inte heller helt utan ansträngning. Lyckligtvis fick vi skicklig hjälp med detta av personer som gjort motsvarande arbete tidigare.

25 jan. Lastning inför färd till Mälarövarvet, och inlyftning i båtskrovet.

25 jan. Lastning inför färd till Mälarövarvet, och inlyftning i båtskrovet.

Lastningen övervakas och beundras. Fantasiska människor!!
Vika Timmer & Grus håller med transporten till varvet. Stort tack !!

Vika Timmer & Grus håller med transporten till varvet. Stort tack !!

Lastningen övervakas och beundras. Fantasiska människor!!

Kvällen 2018-12-05 var pannan vattenfylld och provtryckt med 4 bar. (befintligt vattentryck). Ytterligare prov skall göras med högre tryck. Allt tyder på att tubbytet har lyckats.👍😋. MILESTONE !!

Här kan man ju ta sig en lur såvida man inte kör en vals

Här kan man ju ta sig en lur såvida man inte kör en vals

Nya tuber nästan påplats

Nya tuber nästan påplats

Här drar man en Vals

Här drar man en Vals

Tomten på Mälaröarnas Båtvarv

Tomten på Mälaröarnas Båtvarv

Efter två dagars hårt arbete har alla tuber (40 st) valsats fast i pannväggarna

Tack alla för en fin och minnesvärd dag. Bara glada minnen!!
Durkplan 8 okt.
Durkplan akterut 8 okt.

"Källarplan" med plats för panna och ångmaskineri

Panna augusti 2018

Durkplan akterut 8 okt.

Panna augusti 2018

Tryck och Nivå i Panna

Tryck och Nivå i Panna
 
 
 
 

Jag är ett stycke. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera mig. Jag är ett jättebra ställe för dig att berätta din historia på så att dina besökare kan få veta lite mer om dig.

Jag är ett stycke. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera mig. Jag är ett jättebra ställe för dig att berätta din historia på så att dina besökare kan få veta lite mer om dig.

Kommentarer

Kenneth Norin

27.08.2022 16:29

tack för en trevlig tur med Tomten 27/8 Betalt bok o medlemsavgift

Rigmor Larsson

21.07.2022 10:54

Årsavg betald

Roland Dahlrot

09.06.2021 19:35

Roland Dahlrot och Inger Mårthen Dahlrot har i betalt medlemsavgift till den pysande tomten.

Göran Andersson

31.05.2021 20:20

Hej vi vill åka båt i sommar

Kenneth Norin

Kenneth

Anders Winter

12.06.2020 16:42

30.05.2020 15:32

05.01.2021 16:46

Självklart medlem även 2021. Mer om flottning på Dalälven kan ni läsa på dalaflottning.se

Erik Eriksson Säter

10.07.2020 04:48

Hej, har betalat in medlemsavg. för 2020 + 2021
Hatten av för en fin renovering av TOMTEN.
Erik & Ann Säter

Hej blir det några sjöturer med Tomten i sommar

Bet. medlemsavg. i dag.
G.A. Åkersberga
Venjan, Näshedsvägen 31